P o demolicích byly na jaře 2006 provedeny rodinného domu „S obytnou terasou“ ve Slapech nové betonové základy pod přístavbu a terasu, nové zděné konstrukce, keramický strop, schodiště a tesařské konstrukce krovu včetně položení pojistné hydroizolační folie a provizorního laťování pro snadný pohyb pokrývačů po střeše.

Nové založení pod přístavbu a terasu:


Pod přístavbou byly provedeny základové pasy a základová ŽB deska. Konstrukce terasy byla založena na betonové patky. Spodních 0,6 m výšky základových pasů a patek bylo provedeno z prostého betonu C16/20 přímo do vykopané rýhy. Vzhledem k předpokládané soudržnosti zeminy se základové pasy a patky v převážné míře vylévaly betonem přímo do výkopu bez použití pažení. Vyšší část základu až pod základovou desku byla provedena z betonových bednicích dílců šířky 300 mm vyplněných prostým betonem C16/20. Základové pasy budou z vnější strany zateplené extrudovaným polystyrénem tl. 8cm až na úroveň základové spáry, nadzemní část základových pasů bude opatřena voděodolnou omítkou s nátěrem v barvě fasády. V patě základových pasů je uložena drenáž pro odvod dešťové a povrchové vody od paty základů do vsakovací drenážní jímky. Základová ŽB deska tl. 150 mm je uložená na hutněném štěrkovém loži a je vyztužená KARI sítí 6x100x100.

Nové zdivo, keramický strop a schodiště:


Nové zdivo šítových zdí a dozdívky byly provedeny z původních očištěných cihel z demolice a z nových nosných keramických tvarovek tl. 300mm. V úrovni stropu byl vytvořený ŽB věnec, který se usadil na ozub zdiva, který zbyl v obvodových zdech po odstranění podlahy půdy. Na stejný ozub se usadil i nový keramický trámkový strop tl. 210mm. V místě rozšířených stavebních otvorů byly do původního zdiva vloženy nové keramické a ocelové překlady.

V novém keramickém trámkovém stropě byl vynechán otvor na schodiště. Schodiště bylo provedeno jako ŽB monolitické do připraveného dřeveného bednění. Schodiště je jednoramenné točité umístěné uprostřed dispozice tak, aby se optimalizovaly délky chodeb a podchozí výšky v podkroví. Vnější schodiště do sklepa bylo provedeno obdobným způsobem zvenčí domu z prostoru budoucí terasy.

Nová štítová stěna přístavby
Nová štítová stěna přístavby
Nové ŽB schodiště do patra
Nové ŽB schodiště do patra

Krov:


Na nově vyzděných podezdívkách podkroví byly usazeny nové pozednice a nakotveny do věnce klasickým způsobem známým z pražských půd pomocí ocelových táhel. Nová hambalková konstrukce krovu je bez vrcholové vaznice a využívá spřažení dvojice krokví s kleštinami k tomu, aby v celém půdním prostoru nemusela být žádná svislá nosná konstrukce krovu a půdní prostor zůstal kompletně volný pro svobodné řešení dispozice pokojů. Krokve budou po provedení podhledů přiznané do interiéru a budou tvořit nosnou konstrukci stropu podkroví. Krov byl celý zabalen do pojistné hydroizolační folie, která poslouží po přechodnou dobu výstavby, dokud se nedokončí střešní plášť, k tomu, aby do stavby nepršelo

Základy, zdivo, strop, schodiště a krov 30.05.2006
Základy, zdivo, strop, schodiště a krov 30.05.2006
Nové podezdívky, nové stavební otvory
Nové podezdívky, nové stavební otvory
Pridat.eu

PROHLÉDNI SI STAVBUnaše domynaše interiéryo náskontaktCZ
© 2001 - 2019:
TOMÁŠ KLANC
   |    graphic design:
LLEV
   |    PR:
IDEALAB