více informací o stavbě   
FINÁLNÍ STAV
Vizualizace - pohled z příjezdové komunikace
DALŠÍCH 5 FOTOGRAFIÍ VE FOTOGALERII
Vizualizace - pohled z příjezdové komunikace
N ovostavba nízkoenergetického rodinného domu je navržená na místě původního stavby z 30-tých let. Hlavním důvodem odstranění původní stavby je, že je podsklepená a řešená tak, že první obytné podlaží je v úrovni zvýšeného přízemí a nenavazuje na okolní zahradu. Propojení novostavby se zahradou je oprávněný požadavek klienta. Současně původní dům je morálně zastaralý, má nevyhovující dispoziční řešení, které nereflektuje orientaci domu ke světovým stranám. Energetické vlastnosti domu jsou také nevyhovující. Jeho celková rekonstrukce by obnášela stejné ne-li větší investiční náklady než novostavba. Lokalita je stabilizované zastavěné území s rodinnými domy městského typu, nicméně s převládajícími sedlovými střechami. Navržená novostavba je rodinným domem s jednou bytovou jednotkou a garáží pro dvě auta.

URBANISTICKÉ ŘEŠENÍ


Umístění domu na pozemku vychází ze stávající uliční čáry, která je 8 metrů od uličního plotu. Vzdálenosti od hranic pozemků jsou 3 metry na východní straně (i původní dům byl 3 metry od hranice pozemku) a 3,2 metru na západní straně. Na severní straně pozemek sousedí s Kunratickým parkem. Vzdálenost od hranice pozemku je 25,5 metru. Sjezd na pozemek je na stávajícím místě, vstupní branka bude nová. Výška podlahy ± 0,000 v 1.NP přízemí je na úrovni upraveného původního terénu, respektive terén je -0,150 pod úrovní podlahy. Patrová část novostavby je zastřešená sedlovou střechou o sklonu 25°. Přízemní část novostavby, kde se nachází směrem do ulice garáž a směrem do zahrady obytný pokoj je zastřešená plochou střechou, výška atiky je +3,600 od úrovně 0,000 v přízemí.

Vizualizace - pohled od bazénu
Vizualizace - pohled od bazénu
Vizualizace - pohled ze zahrady
Vizualizace - pohled ze zahrady

ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ


Novostavba je řešená jako gradující kompozice několika hmot. Horizontální hmota s plochou střechou a se zvýrazněnou římsou zastřešení teras a vstupu je doplněna patrovou částí s podkrovím a sedlovou střechou. Gradace hmot je podpořena i rozdílným materiálem použitým na jednotlivých hmotách domu. Zastřešené prostory terasy směrem o zahrady a vstupu směrem do ulice jsou obložené dřevem. Převážná část fasády domu je řešená jako kontaktní omítka světle šedé barvy. Štíty podkroví stejně jako střešní krytina je falcovaný plech tm. šedé barvy. Vstup do domu je decentně zvýrazněn světle modrou barvou na vstupních dveřích a vínovou na zadním zahradním vstupu do garáže. Barevnost oken, zámečnických prvků fasády a klempířských prvků je sjednocená. Podezdívka a sloupky oplocení směrem do ulice jsou z pohledového betonu, výplně plotu jsou průhledné, subtilní.

DISPOZICE


Na vstup do domu směrem do ulice navazují kromě garáže pro 2 auta i šatna, technické zázemí domu, místnost domácích prací a koupelna s WC. V přízemí je směrem do zahrady dále velký propojený obytný prostor s kuchyní, jídelnou a obytným pokojem. Ten je od jídelny možné uzavřít posuvnými dveřmi, které zajíždějí do stěny s centrálním krbem. U kuchyně je velká spíž. V přízemí je ještě pokoj pro hosty / pracovna se šatnou. Všechny obytné místnosti v přízemí mají možnost vyjití na zahradu, nebo na terasu. Do 2.NP prvního patra v podkroví se dostaneme po schodech z centrální chodby. V podkroví se kromě rodičovské ložnice se šatnou a samostatnou rodičovskou koupelnou nacházejí i 3 dětské pokoje a společná rodinná koupelna. Z ložnice rodičů je možnost vyjít na malou terásku na střechu.

Vizualizace interiéru jídelny
Vizualizace interiéru jídelny
Vizualizace interiéru obytného pokoje
Vizualizace interiéru obytného pokoje

INTERIÉRY


Interiéry jsou kompletně navržené na míru a budou realizované dle návrhu architekta. Rozhodujícím prvkem celého interiéru je propojení interiéru se zahradou. V obytném pokoji a celém podkroví je dalším důležitým interiérovým prvokem do interiéru přiznaná trámová dřevěná konstrukce střechy. V duchu moderního designu je interiér navržený účelně a úsporně tak, že ve vnitřních prostorách je minimum kusového nábytku, přesto dostatek úložných prostor. Interiér je dále tvořen kombinací omítnutých stěn, betonových stěrek a celostěnových dřevěných obkladů. Ty spolu vždy navazují do sestav dveří a vestavných skříní tak, aby se přehledným a uceleným hmotovým způsobem tvaroval dům i z interiéru. Podlaha v celém domě je polyuretanová, koupelny mají na stěnách betonové stěrky nebo velkoformátové dlaždice.

STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ DOMU


Objekt bude založen na základových pasech z prostého betonu šířky 600 mm. Horní část základových pasů bude provedena z bednicích tvarovek tl. 300 mm vyplněných ocelovou výztuží a betonem. Pod celým půdorysem bude provedena železobetonová podkladní deska tloušťky 150 mm z betonu s výztuží. Hydroizolace základové desky včetně podzemních zdí je navržená z dvojice modifikovaných asfaltových pásů, hydroizolace je současně i účinná izolace proti radonu. Tepelná izolace podlahy je z EPS v tl. min. 150 mm. Prostor zateplení podlahy slouží k uložení rozvodů, rozvody VZT, topení a TUV jsou vedeny při jeho vrchním povrchu. Obvodové a vnitřní nosné stěny jsou z keramických tvarovek 300 mm na tenkovrstvou maltu. Nosný systém je v místech velkých rozponů doplněn sloupky z ocelových trubek, které podpírají průvlaky stropní konstrukce a zastřešení teras. Strop nad 1.NP v patrové části domu je trámečkový keramický s tvarovkami MIAKO. Věnec je v tloušťce stropu, v místě velkých okenních otvorů přebírá funkci překladu a je dostatečně vyztužen. Konstrukce stropu / ploché střechy v přízemní části 1.NP a v celém 2.NP je do interiéru přiznaná ocelovo – dřevěná konstrukce. Dřevěné trámy BSH jsou po cca 1 metru, jsou zaklopené masivními palubkami, vše ve smrku s přírodním nátěrem OSMO s bílým pigmentem. Ocelové prvky jsou natřené protipožární barvou, a nakonec tmavě šedým nátěrem v barvě oken. Věnec je v úrovni stropu / ploché střechy spřažený z klasického betonového věnce s výztuží a z pohledového ocelového UPE, které slouží k vložení dřevěných trámů. Tím dojde k preciznímu začištění problematické spáry mezi omítkou a konstrukcí stropu / ploché střechy. V místě velkých rozponů je věnec nahrazen ocelovými průvlaky HEA, které jsou s věncem staticky propojené. Mezi pokojové dělící příčky jsou z keramických akustických tvarovek AKU tl. 125 mm na maltu a jsou půdorysně přizpůsobené nosné konstrukci a rastru stropu / ploché střechy tak, aby příčky vycházely v pozicích pod trámy, a nosná konstrukce domu tak dostala vyšší logiku pro celou dispozici. Střešní krytina je PVC folie s vegetačním souvrstvím, v místě střešní terásky je dřevěná paluba. Všechny klempířské výrobky fasády (oplechování atik, parapety atd.) a všechny prvky odvodnění střechy jsou provedené ze systémových prvků RHEINZINK. Barva plechu je tmavě šedá s patinou. Dešťové svody ze sedlové střechy i z plochých střech jsou vedeny uvnitř zateplení fasády. Zaaitkové vpusti plochých střech a okapy jsou doplněné o vyhřívání. Střecha je zateplená min. 350 mm XPS na plochých střechách, a minerální vatou v podkroví. Okna jsou navržená jako hliníková z profilu 78 s trojskly. Vstupní dveře jsou navržená jako hliníková zateplená vloženým polyuretanovým panelem s překrytým plechem v líci rámu, vstupní dveře jsou barevně odlišené. Garážová vrata jsou sekční, zateplená z polyuretanových panelů. Fasáda je řešená jako zateplená difúzně otevřeným EPS GREY pod omítkou a minerální vatou pod dřevěným obkladem, vše v tl. min. 200 mm. Nadzemní i podzemní část podezdívky je zateplená 200 mm XPS. Cca 150 mm vysoký sokl domu je obložený keramickou dlažbou v imitaci pohledového betonu. Žaluziové kastlíky pro předokenní žaluzie jsou skryté, integrované do fasády, mezi kastlíky a ŽB věncem je tepelná izolace PIR na přerušení tepelného mostu. Povrchová úprava omítnuté části domu je z kontaktní probarvené omítky na perlinku a lepidlo včetně všech systémových ukončovacích, lemovacích, nárožních a distančních prvků. Doporučuji systém STO. Fasáda pod zastřešenou částí vstupu a na terase je obložená dřevem. Dřevěná fasáda je řešená jako provětrávaný sendvič.

ENERGETICKÁ NÁROČNOST


Novostavba domu je svým stavebně technickým řešením a technickým vybavením navržená jako nízkoenergetická v kategorii B pouze díky ne úplně ideální orientaci domu ke světových stranám, která je daná umístěním pozemku. V případě ideální (jižní) orientace většiny oken do obytných místností by dům vycházel v kategorii A.

PŘIPOJENÍ NA INFRASTRUKTURU


Sjezd na pozemek je stávajíc na stávajícím místě. Vstup na pozemek branku v uličním plotu budeme realizovat novou. Novostavba domu bude napojená na původní přípojky původního rodinného domu, které budou v průběhu demoličních prací dočasně zaslepené a následně znovu zapojené. Vodovodní přípojka bude ponechaná v původní trase a napojená na stávající uliční řad. Bezprostředně za hranicí pozemku na ní bude vysazená nová vodoměrná šachta s vodoměrem a hlavním uzávěrem vody. Domovní vedení vodovodu bude dále řešené na vlastním pozemku dle dispozičního řešení navržené novostavby. Přípojka splaškové kanalizace bude ponechaná v původní trase a napojená na uliční řad. Stávající revizní šachta, která je bezprostředně za hranicí pozemku bude využita k zaústění domovních rozvodů splaškové kanalizace, které jsou na vlastním pozemku vedené dle dispozičního řešení navržené novostavby. Dešťové vody jsou zadržované na pozemku v akumulační jímce dešťových vod a následně znovu využity na zalévání, popřípadě splachování na WC. Jako zdroj užitkové vody bude kromě akumulace dešťových vod realizovaná i nová studna. Plyn nebudeme v novostavbě používat. Připojení na elektro bude stávající, sloupek RIS v oplocení zůstane zachovaný.

TECHNICKÉ VYBAVENÍ DOMU


Zdrojem tepla v domě bude tepelné čerpadlo, rozvody tepla budou řešené v podlahách. Větrání prostor je zajištěno centrálními rozvody VZT s rekuperací. V domě je navržená inteligentní elektro instalace především z důvodů možnosti kvalifikovaně dům řídit, spravovat a vyhodnocovat jeho stav a spotřebu energií. Dále inteligentní elektro instalace pomáhá řešit osvětlovací scény interiéru, řeší i TV, audio, připojení k internetu, počítačovou síť, ukládání dat. V domě bude instalovaný systém zabezpečení EZS, dům bude připojený na pult ochrany Policie nebo jiného bezpečnostního poskytovatele. V obytných místnostech je realizována příprava na klimatizaci, ta zatím není součástí projektu. Rozhodujícím řešením pro letní přehřívání domu je navrženo pomocí předokenních žaluzií na všech oknech.

ZAHRADA


Dům je umístěný uprostřed velmi mírně svažité, v podstatě rovinaté zahrady tak, že ji rozděluje na přední uliční a zadní soukromou část. Uliční část zahrady před domem směrem na jih slouží především pro zpěvnou plochu vjezdu a vstup. Dále je na uliční straně zahrady pohledová výsadba se stromy. Zadní část zahrady je za domem směrem na sever a je řešená jako obytná zahrada, která je přes velká francouzská okna propojená s interiérem domu. V obytné části zahrady je kromě zastřešené terasy i bazén a výsadba ovocných i okrasných stromů. Dále jsou zde chodníčky ze šlapáků, ohniště a zahradní domek. Hlavní kvalitou celé zahrady je její bezprostřední sousedství s Kunratickým parkem, vzrostlé stromy v parku tvoří kulisu celé navržené novostavbě. Z boků směrem k sousedům je na východní straně vzrostlé stromořadí z vysokých tújí, které chceme zachovat pro maximální oddělení zahrad od sebe. Na druhé straně na západní hranici chceme založit a vysadit podobné stromořadí, které časem vyroste do stejných rozměrů.
Pridat.eu

FOTOGALERIE STAVBY

Dalších 5 fotografií ve fotogalerii >

naše domynaše interiéryo náskontaktCZ
© 2001 - 2019:
TOMÁŠ KLANC
   |    graphic design:
LLEV
   |    PR:
IDEALAB