více informací o stavbě   
FINÁLNÍ STAV
Vizualizace - pohled z příjezdové komunikace
DALŠÍCH 5 FOTOGRAFIÍ VE FOTOGALERII
Vizualizace - pohled z příjezdové komunikace
N ovostavba rodinného domu s jednou bytovou jednotkou je navržená na zatím volném rohovém pozemku, který je součástí nově rozparcelované a zasíťované lokality rodinných domů mezi ZŠ Černošice a vlakovou zastávkou Černošice – Mokropsy v ulici A. V. Nováka. Lokalita je uprostřed stabilizovaného zastavěného území, kde převládají rodinné domy městského typu. Navržená novostavba je rodinným domem s jednou bytovou jednotkou a krytým stáním pro dvě auta. Podlažnost jsou dvě nadzemní podlaží s tím, že druhé podlaží je výrazně ustoupené a zabírá méně než polovinu zastavěné plochy domu. Stavba není podsklepená.

URBANISTICKÉ ŘEŠENÍ


Umístění domu na pozemku vychází z předpokládané uliční čáry cca 6,5 metru od uličního plotu směrem do ulice A. V. Nováka a 2 metry od plotu do postranní pěší komunikace, která spojuje základní školu a nádraží. Vzdálenost od ostatních hranic pozemku je ze západní strany od ZŠ Černošice 2 metry a z jižní strany 12,3 metru. Umístění domu na pozemku je místně obvyklé. Výška podlahy ± 0,000 v 1.NP přízemí je cca na úrovni upraveného původního terénu, respektive terén je -0,150 m pod úrovní podlahy. Patrová část novostavby je zastřešená plochou střechou s atikou ve výšce +6,700. Přízemní část novostavby, která má větší půdorysnou plochu, než patrová část je zastřešená plochou střechou s atikou ve výšce +4,000 m. Část této střechy je řešená jako terasa přístupná z chodby v prvním patře. Na dům navazující kryté stání a zahraní terasa jsou zastřešené plochou střechou o výšce atiky +3,200 m. Sjezd na pozemek o šířce 6 m z ulice je stávající, vstup na pozemek je navržený hned vedle.

Vizualizace - pohled ze zahrady
Vizualizace - pohled ze zahrady
Vizualizace - pohled od bazénu
Vizualizace - pohled od bazénu

ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ


Novostavba je řešená jako gradující kompozice několika hmot. Horizontální hmota s plochou střechou a se zvýrazněnou římsou zastřešení krytého stání a zahradní terasy je doplněna o patrovou výrazně půdorysně ustupující hmotou. Gradace hmot je podpořena i rozdílným materiálem použitým na jednotlivých hmotách domu. Zastřešené prostory terasy směrem o zahrady a krytého stání směrem do ulice jsou z pohledového betonu. Přiznané ocelové sloupy jsou bílé. Převážná část fasády domu je řešená jako kontaktní omítka světle šedé barvy. Atiky a klempířské prvky jsou z falcovaného plech tm. šedé barvy. Vstup do domu je decentně zvýrazněn měděnou barvou, stejně jako obklad zadní stěny krytého stání. Barevnost oken, a žaluzií je sjednocená v tm. šedé barvě. Obklad fasády pod krytým stáním je z měděných panelů, ve stejné barvě jsou navržené i vstupní dveře. Podezdívka a sloupky oplocení směrem do ulice jsou z pohledového betonu, výplně plotu jsou průhledné, subtilní.

DISPOZICE


V 1.NP (přízemí) na hlavní vstup do domu směrem od ulice navazuje centrální chodba se schodištěm, ze které se v každém patře vstupuje do jednotlivých místností. V přízemí na levé straně od vstupní chodby se schodištěm je hlavní spojený půdorysně členěný obytný prostor, který se skládá z kuchyně, která je trochu stranou od zbytku tohoto prostoru, dále z jídelny a obytného pokoje s televizí a krbem. Za krbovou stěnou je místnost domácích prací, která je přístupná dveřmi z kuchyně. Místnost využívá i prostor pod schody. Přes obytný prostor je přístupná uzavřená pracovna, kterou lze využít i jako pokoj pro hosty. Na druhé pravé straně půdorysu přízemí se nachází rodičovský prostor, který se skládá z velké koupelny s WC a z ložnice rodičů. Kromě obytných místností je v přízemí také samostatné WC, šatna a sklad – kolna, která je přístupná jak samostatnými dveřmi z prostoru pod krytým stáním, tak i průchodem z interiéru domu. V 2.NP (prvním patře) jsou 2 dětské pokoje a koupelna s WC pro děti. Směrem do ulice je z chodby v prvním patře přístupná malá teráska na střeše přízemí.

Vizualizace interiéru jídelny
Vizualizace interiéru jídelny
Vizualizace interiéru obytného pokoje
Vizualizace interiéru obytného pokoje

INTERIÉRY


Rozhodujícím prvkem celého interiéru je propojení interiéru se zahradou, většina obytných místností má jiho – východní orientaci, kde kromě dostatku světla je i krásný výhled na Cukrák. Interiéry jsou kompletně navržené na míru a budou realizované dle návrhu architekta. V obytném pokoji a jídelně je dalším důležitým interiérovým prvokem do interiéru přiznaná trámová dřevěná konstrukce střechy. V duchu moderního designu je interiér navržený účelně a úsporně tak, že ve vnitřních prostorách je minimum kusového nábytku, přesto dostatek úložných prostor. Interiér je dále tvořen kombinací omítnutých stěn, betonových stěrek a celostěnových dřevěných obkladů. Ty spolu vždy navazují do sestav dveří a vestavných skříní tak, aby se přehledným a uceleným hmotovým způsobem tvaroval dům i z interiéru. Podlaha v celém domě je polyuretanová, koupelny mají na stěnách betonové stěrky nebo velkoformátové dlaždice.

STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ DOMU


Objekt bude založen na základových pasech z prostého betonu šířky 600 mm. Horní část základových pasů bude provedena z bednicích tvarovek tl. 300 mm vyplněných ocelovou výztuží a betonem. Pod celým půdorysem bude provedena železobetonová podkladní deska tloušťky 150 mm z betonu s výztuží. Hydroizolace základové desky včetně podzemních zdí je navržená z dvojice modifikovaných asfaltových pásů, hydroizolace je současně i účinná izolace proti radonu. Tepelná izolace podlahy je z EPS v tl. min. 150 mm. Prostor zateplení podlahy slouží k uložení rozvodů, rozvody VZT, topení a TUV jsou vedeny při jeho vrchním povrchu. Obvodové a vnitřní nosné stěny jsou z keramických tvarovek 300 mm na tenkovrstvou maltu. Nosný systém je v místech velkých rozponů doplněn sloupky z ocelových trubek, které podpírají průvlaky stropní konstrukce a zastřešení teras. Strop nad 1.NP v patrové části domu je trámečkový keramický s tvarovkami MIAKO. Věnec je v tloušťce stropu, v místě velkých okenních otvorů je dostatečně vyztužen. Konstrukce stropu / ploché střechy v přízemní části 1.NP a v celém 2.NP je do interiéru přiznaná ocelovo – dřevěná konstrukce. Dřevěné trámy BSH jsou po cca 1 metru, jsou zaklopené akustickými dřevěnými lamelovými panely vše ve smrku s přírodním interiérovým nátěrem OSMO s bílým pigmentem. Ocelové prvky jsou natřené protipožární barvou, a nakonec tmavě šedým nátěrem v barvě oken. Věnec je v úrovni stropu / ploché střechy spřažený z klasického betonového věnce s výztuží a z pohledového ocelového UPE, které slouží k vložení dřevěných trámů. Tím dojde k preciznímu začištění problematické spáry mezi omítkou a konstrukcí stropu / ploché střechy. V místě velkých rozponů je věnec nahrazen ocelovými průvlaky HEA, které jsou s věncem staticky propojené. Mezi pokojové dělící příčky jsou z keramických akustických tvarovek AKU tl. 125 mm na maltu a jsou půdorysně přizpůsobené nosné konstrukci a rastru stropu / ploché střechy tak, aby příčky vycházely v pozicích pod trámy, a nosná konstrukce domu tak dostala vyšší logiku pro celou dispozici. Střešní krytina je PVC folie s vegetačním souvrstvím, v místě střešní terásky je dřevěná paluba. Všechny klempířské výrobky fasády (oplechování atik, parapety atd.) a všechny prvky odvodnění střechy jsou provedené ze systémových prvků RHEINZINK. Barva plechu je tmavě šedá s patinou. Dešťové svody z plochých střech jsou vedeny uvnitř zateplení fasády. Zaaitkové vpusti plochých střech jsou doplněné o vyhřívání. Střecha je zateplená min. 350 mm XPS. Okna jsou navržená jako hliníková z profilu 78 s trojskly. Vstupní dveře jsou navržená jako hliníková zateplená vloženým polyuretanovým panelem s překrytým plechem v líci rámu. Garážová vrata jsou sekční, zateplená z polyuretanových panelů. Fasáda je řešená jako zateplená difúzně otevřeným EPS GREY pod omítkou a minerální vatou pod plechovým obkladem vše v tl. min. 200 mm. Nadzemní i podzemní část podezdívky je zateplená 200 mm XPS. Cca 150 mm vysoký sokl domu je obložený keramickou dlažbou v imitaci pohledového betonu. Žaluziové kastlíky pro předokenní žaluzie jsou skryté, integrované do fasády, mezi kastlíky a ŽB věncem je tepelná izolace PIR na přerušení tepelného mostu. Povrchová úprava je z kontaktní probarvené omítky na perlinku a lepidlo včetně všech systémových ukončovacích, lemovacích, nárožních a distančních prvků. Doporučuji systém STO. Fasáda pod zastřešenou částí vstupu je obložená měděnými plechy, fasáda je řešená jako provětrávaný sendvič. Nosné konstrukce stěna stropů zastření krytého stání a terasy je z pohledového betonu.

ENERGETICKÁ NÁROČNOST


Novostavba domu je svým stavebně technickým řešením a technickým vybavením navržená jako nízkoenergetická v kategorii B, při použití tepelného čerpadla jako hlavního zdroje vytápění může být i A. Ploché střechy umožňují umístění solárních panelů.

PŘIPOJENÍ NA INFRASTRUKTURU


Sjezd na pozemek o šířce 6 m je stávající, vstup na pozemek je hned vedle. Novostavba domu bude napojená na stávající přípojky, které byly vybudované v rámci rozparcelování a zasíťování celé lokality. Vodovodní přípojka bude zakončená ve vodoměrné šachtě bezprostředně za hranicí pozemku. Domovní rozvody vody budou řešené dle navržené dispozice. Přípojka splaškové kanalizace bude zakončená revizní šachtou. Domovní rozvody splaškové kanalizace budou řešené dle navržené dispozice. Dešťové vody budou zadržované na pozemku v akumulační jímce dešťových vod a následně znovu využity na zalévání, popřípadě splachování na WC. Plynová přípojka je stávající je zakončená HUP ve stávajícím pilířku na hranic pozemku. Domovní rozvody plynu budou řešené dle navržené dispozice, plyn je využíván k vytápění a ohřevu TUV. Připojení na elektro bude stávající, sloupek RIS v oplocení zůstane zachovaný.

TECHNICKÉ VYBAVENÍ DOMU


Zdrojem tepla v domě bude plynový kondenzační kotel se zásobníkem TUV. Rozvody tepla budou řešené v podlahách. Větrání prostor celého domu je zajištěno centrálními rozvody VZT s rekuperací. V domě je navržená inteligentní elektro instalace především z důvodů možnosti kvalifikovaně dům řídit, spravovat a vyhodnocovat jeho stav a spotřebu energií. Dále inteligentní elektro instalace pomáhá řešit osvětlovací scény interiéru, řeší i TV, audio, připojení k internetu, počítačovou síť, ukládání dat. V domě bude instalovaný systém zabezpečení EZS, dům bude připojený na pult ochrany Policie nebo jiného bezpečnostního poskytovatele. V obytných místnostech je realizována příprava na klimatizaci. Rozhodujícím řešením pro letní přehřívání domu je navrženo pomocí předokenních žaluzií na všech oknech.

ZAHRADA


Dům je umístěný v severozápadním rohu mírně svažité, v podstatě rovinaté zahrady tak, že hmota domu odstiňuje prostor obytné zahrady od sportoviště základní školy s atletickou dráhou a fotbalovým hřištěm. Hlavní obytná část zahrady se nachází před domem směrem na jih. V obytné části zahrady je kromě zastřešené terasy i bazén. Uliční část zahrady před domem směrem na východ slouží především pro zpěvnou plochu vjezdu a vstup. Dále je na uliční straně zahrady pohledová odstiňující výsadba se stromy a keři. Malá zadní část zahrady za domem směrem na sever a je řešená jako odstiňující a částečně pohledová z oken ložnice rodičů a pracovny. Hlavní kvalitou celé zahrady je její bezprostřední propojení s interiérem domu. Všechny obytné části zahrady jsou prosluněné a je z nich panoramatický výhled na Cukrák, což tvoří kulisu celé navržené novostavbě.
Pridat.eu

FOTOGALERIE STAVBY

Dalších 5 fotografií ve fotogalerii >

naše domynaše interiéryo náskontaktCZ
© 2001 - 2019:
TOMÁŠ KLANC
   |    graphic design:
LLEV
   |    PR:
IDEALAB