více informací o stavbě   
FINÁLNÍ STAV
Vizualizace - pohled z příjezdové komunikace
DALŠÍCH 14 FOTOGRAFIÍ VE FOTOGALERII
Vizualizace - pohled z příjezdové komunikace
N ovostavba nízkoenergetického rodinného domu je navržená na zatím prázdném stavebním pozemku v zasíťované lokalitě 16 rodinných domů v nově navržené obytné ulici, která západním směrem rozšiřuje rostlou historickou zástavbu obce Pytlíkov v okrese Teplice. Půdorysný tvar domu je otevřené L, delší rameno je rovnoběžné s vrstevnicemi, kratší rameno se otvírá na panoramatický výhled na České středohoří. Dům je jednopodlažní s plochou vegetační střechou, aby co nejméně ubíral výhledu ostatním domům za ním, což je nepsaná dohoda mezi všemi budoucími stavebníky v ulici.

URBANISTICKÉ ŘEŠENÍ


Vstup a vjezd na pozemek je z obytné ulice na východní straně pozemku. Parkování pro 2 auta je řešeno na pozemku stavebníka v garáži, která je součástí rodinného domu. Odstupy od hranic pozemků jsou ze severní strany 2 metry, na severní fasádě nejsou okna do obytných místností. Ze západní strany je odstup velmi velký, více jak 30 metrů. Od přístupové komunikace je novostavba vzdálená 8 metrů a vytváří tak uliční čáru i s ostatními plánovanými domy.

Vizualizace - pohled ze zahrady
Vizualizace - pohled ze zahrady
Vizualizace - pohled od bazénu
Vizualizace - pohled od bazénu

ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ


Novostavba je řešená jako převládající horizontální kompozice hmot. Přesto, že se jedná o přízemní objekt, pracuji s tvarem domu, natočení jednotlivých křídel a usazení domu do svažitého terénu tak, že dům vytváří gradující kompozici. Tato kompozice je podtržená výraznou vodorovnou střešní římsou, jejíž přesahy zastřešují venkovní terasy a vstup, dále je gradace podpořena i levitující konstrukcí hlavní obytné terasy, pod kterou je sklad dřeva do krbu. Jednotlivé části domu jsou řešené v rozdílných materiálech fasády. Zadní strana domu jako pevné záda je z omítky, strana domu orientovaná do zahrady je obložená dřevem. Přesahy střech jsou obložené falcovaným plechem. Terénní zídky v zahradě a nad terén přesahující část konstrukce bazénu je obložená kamenem.

DISPOZICE


Vstup do domu je přes kryté závětří směrem z ulice. Do vstupní haly se dá kromě hlavního vstupu vejít i z velké garáže přes průchozí šatnu. Na vstupní halu navazuje centrální chodba osvětlená okny, která je hlavním komunikačním jádrem celého domu. Na jednu stranu centrální chodba ústí prosklenými posuvnými dveřmi do velkého spojeného obytného prostoru, ve kterém se nachází kuchyň, jídelna a obývák. Mezi jídelnou a obývákem je centrální krbové těleso, které spojený obytný prostor funkčně člení, přesto ho nechává vizuálně propojený. Z kuchyně se dá projít do garáže přes prostornou spíž, která slouží i jako příruční sklad. Ze spojeného obytného prostoru se dá vejít ještě do pracovny, která může být příležitostně využita i jako pokoj pro hosty. Spojený obytný prostor je se zahradou propojený přes velkou zastřešenou terasu, dále pak po několika schůdcích na úroveň terénu. Na druhou stranu dispozice centrální chodba vede k technické místnosti, a samostatnému WC. Dále pokračuje ke dvěma dětským pokojům se šatnami, k rodinné koupelně a k prostorám, které jsou určené pro rodiče. Ty obsahují rodičovskou šatnu, koupelnu, wellness se saunou a ložnici. Z wellness a ložnice rodičů je možné vyjít na zahradu přes menší rohovou zastřešenou terasu.

Vizualizace interiéru jídelny
Vizualizace interiéru jídelny
Vizualizace interiéru obytného pokoje
Vizualizace interiéru obytného pokoje

INTERIÉRY


Interiéry jsou kompletně navržené na míru a budou realizované dle našeho návrhu. Rozhodujícím prvkem celého interiéru je přiznaná konstrukce stropu ploché střechy v kombinaci dřevěných trámů a ocelových profilů. Toto konstrukční a vizuální řešení je naše know how, které jsme si mohli na předešlých domech vyzkoušet a pokaždé ho trochu zdokonalit. V duchu moderního designu je interiér navržený účelně a úsporně, ve vnitřních prostorách je minimum kusového nábytku, přesto dostatek úložných prostor. Interiér je tvořen kombinací omítnutých stěn, betonových stěrek a celostěnových dřevěných obkladů, které spolu vždy navazují do sestav dveří a vestavných skříní, aby se přehledným hmotovým způsobem tvaroval dům i z interiéru. Podlaha v celém domě je polyuretanová, koupelny mají na stěnách betonové stěrky nebo velkoformátové dlaždice.

STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ DOMU


Objekt bude založen na základových pasech z prostého betonu šířky 600 mm. Horní část základových pasů bude provedena z bednicích tvarovek tl. 300 mm vyplněných ocelovou výztuží a betonem. Pod ocelovými sloupky jsou navrženy základové patky rozměrů 1 000 x 1 000 mm. Pod celým půdorysem bude provedena železobetonová podkladní deska tloušťky 150 mm z betonu s výztuží. Hydroizolace základové desky včetně podzemních zdí je navržená z dvojice modifikovaných asfaltových pásů, hydroizolace je současně i účinná izolace proti radonu. Tepelná izolace podlahy je z EPS v tl. min. 150 mm. Prostor zateplení podlahy slouží k uložení rozvodů, rozvody VZT, topení a TUV jsou vedeny při jeho vrchním povrchu. Obvodové nosné stěn jsou z keramických tvarovek 300 mm na tenkovrstvou maltu. Nosný systém je v místech velkých rozponů doplněn sloupky z ocelových trubek které podpírají průvlaky stropní konstrukce a zastřešení teras. Věnec je v úrovni stropu / ploché střechy spřažený z klasického betonového věnce s výztuží a z pohledového ocelového UPE, které slouží k vložení dřevěných trámů. Tím dojde k preciznímu začištění problematické spáry mezi omítkou a konstrukcí stropu / ploché střechy. V místě velkých rozponů je věnec nahrazen ocelovými průvlaky HEA, které jsou s věncem staticky propojené. Konstrukce stropu / ploché střechy je do interiéru přiznaná ocelovo – dřevěná konstrukce. Dřevěné trámy BSH jsou po cca 1 metru, jsou zaklopené akustickými dřevěnými lamelovými panely vše ve smrku s přírodním interiérovým nátěrem OSMO s bílým pigmentem. Ocelové prvky jsou natřené protipožární barvou a nakonec tmavě šedým nátěrem v barvě oken. Mezi pokojové dělící příčky jsou z keramických akustických tvarovek AKU tl. 125 mm na maltu a jsou půdorysně přizpůsobené nosnému rastru stropu / ploché střechy tak, aby příčky vycházely v pozicích pod trámy, a nosná konstrukce domu tak dostala vyšší logiku pro celou dispozici. Střešní krytina je PVC folie s vegetačním souvrstvím. Všechny klempířské výrobky fasády (oplechování atik, parapety atd.) a všechny prvky odvodnění střechy jsou provedené ze systémových prvků RHEINZINK. Barva plechu je tmavě šedá s patinou. Dešťové svody z plochých střech jsou vedeny uvnitř zateplení fasády. Zaaitkové vpusti plochých střech jsou doplněné o vyhřívání. Střecha je zateplená min. 350 mm XPS. Okna jsou navržená jako hliníková z profilu 78 s trojskly. Vstupní dveře jsou navržená jako hliníková zateplená vloženým polyuretanovým panelem s překrytým plechem v líci rámu. Garážová vrata jsou sekční, zateplená z polyuretanových panelů. Fasáda je řešená jako zateplená difúzně otevřeným EPS GREY pod omítkou a minerální vatou pod dřevěným obkladem vše v tl. min. 200 mm. Nadzemní i podzemní část podezdívky je zateplená 200 mm XPS. Cca 150 mm vysoký sokl domu je obložený keramickou dlažbou v imitaci pohledového betonu. Žaluziové kastlíky pro předokenní žaluzie jsou skryté, integrované do fasády, mezi kastlíky a ŽB věncem je tepelná izolace PIR na přerušení tepelného mostu. Povrchová úprava je z kontaktní probarvené omítky na perlinku a lepidlo včetně všech systémových ukončovacích, lemovacích, nárožních a distančních prvků. Doporučuji systém STO. Fasáda pod zastřešenou částí vstupu a na terasách je obložená dřevem. Dřevěná fasáda je řešená jako provětrávaný sendvič, palubky jsou ze sibiřského modřínu profil RHOMBUS.

ENERGETICKÁ NÁROČNOST


Novostavba domu je svým stavebně technickým řešením a technickým vybavením navržená jako nízkoenergetická v kategorii A.

PŘIPOJENÍ NA INFRASTRUKTURU


Vjezd na pozemek bude realizovaný úpravou stávajícího vjezdu a jeho malým rozšířením na 6 metrů. Dům je napojený na novy vybudovaný vodovodní řad v ulic samostatnou vodovodní přípojkou. Vodoměrná šachta včetně hlavního uzávěru je umístěná bezprostředně za hranicí pozemku ve zpevněné ploše vjezdového prostoru. Likvidace splaškových vod je řešena nově navrženou čističkou odpadních vod, přečištěné vody jsou vsakovány na pozemku, nebo dále využívány např. k závlaze. Likvidace dešťových vod je zajištěná v akumulační jímce, voda z jímky je dále využívána například na závlahu.

TECHNICKÉ VYBAVENÍ DOMU


Zdrojem tepla v domě bude tepelné čerpadlo, rozvody tepla budou řešené v podlahách. Dům bude vytápěný tepelným čerpadlem. Větrání prostor je zajištěno centrálními rozvody VZT s rekuperací. V domě je navržená inteligentní elektro instalace především z důvodů možnosti kvalifikovaně dům řídit, spravovat a vyhodnocovat jeho stav a spotřebu energií. Dále inteligentní elektro instalace pomáhá řešit osvětlovací scény interiéru, dále řeší i TV, audio, připojení k internetu, počítačovou síť, ukládání dat. V domě bude instalovaný systém zabezpečení EZS, dům bude připojený na pult ochrany Policie nebo jiného bezpečnostního poskytovatele. V obytných místnostech je realizována příprava na klimatizaci. Rozhodujícím řešením pro letní přehřívání domu je navrženo pomocí předokenních žaluzií na všech oknech, které v případě svého správného využívání zabrání přehřívání domu v letních slunečních dnech.

ZAHRADA


Díky velké svažitosti pozemku je na zahradě navrženo několik výškových úrovní, které mezi sebou spojují zemní valy. Jednotlivé výškové úrovně však nikdy výrazně nepřesáhnou původní svažitost terénu. Pod domem je pod jednou z teras vsazen zahradní bazén do terénu tak, aby se při realizaci bazénu minimalizovaly terénní práce. Poslední nejnižší úroveň je v západním rohu pozemku, kde terén klesne již o více jak 8 metrů od vstupu na pozemek podepřena opěrnou zdí. Cesty na zahradě jsou tvořeny velkými plochými kameny, rozdílné výšky překonávají zahradní schůdky. V zahradě se nachází několik nově vysazených vzrostlých stromů. Na jedné z dolních výškových úrovní zahrady je navrženo ohniště. Centrální část zahrady je ponechaná volná k hraní a rekreaci, před obytnou terasou je venkovní bazén. Hospodářská část zahrady je kvůli ideálnímu využití slunečního světla na západní straně pozemku.
Pridat.eu

FOTOGALERIE STAVBY

Dalších 14 fotografií ve fotogalerii >

naše domynaše interiéryo náskontaktCZ
© 2001 - 2019:
TOMÁŠ KLANC
   |    graphic design:
LLEV
   |    PR:
IDEALAB